ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
            โรงเรียนวัดแสมดำ เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล   ตำบลแสมดำ 3 (วัดแสมดำ) เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2477 มีนักเรียนชายหญิง  รวม 56 คน อาศัยศาลาวัดโรงครัวและเพิงจากของชาวบ้านข้างวัดเป็นที่เรียน พระภิกษุเจริญน้อย หลักแหลมเป็นครูสอนชั่วคราว
             ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดแสมดำและได้ย้ายเข้ามาเรียนที่อาคารไม้หน้าวัดแสมดำริมคลองสนามไชย ต่อมาพ.ศ. 2514 ทางวัดซื้อที่ดินหลังวัด 6 งาน และนายสัมฤทธิ์ ศรีทองใบ เจ้าของที่ดินมอบให้อีก 126 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนวัดแสมดำจึงได้ย้ายจากหน้าวัดมาอยู่หลังวัดเป็นการถาวร