กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมบัติ สังข์ทองงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ ร.ท.ศักรินทร์ ชะอ้อน
ครู คศ.2

นายสงคราม ขาวเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวราตรี ไวยเขตรกรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

รัตนา บุญล้อม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุธิมา โอวาทจรูญโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2