ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายช่วง บุญญะกลิ่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2477
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง กลิ่นไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ นิลพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2478-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื้อ สงวนนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2484-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายพยงค์ พุ่มโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487-2514
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ พุ่มโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา สุขรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ บู่สาลี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น รักกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพวรรณ เอี่ยมรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางอุทิศ จัดประจง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา สุขีบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐชนัญ พันธุ์มงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางแวววดี ไร่สูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ มรรคทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564-ปัจจุบัน