กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุรินทร์ น้อยรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวบุญเลี้ยง เราสูงเนิน
ครู คศ.3

นางวิมล ประมังคะตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมาลัยวัลย์ กลึงพงษ์
ครู คศ.3

นายพิทักษ์ ดวงอาสงค์
ครู คศ.1

นางสาวสุธิมา โอวาทจรูญโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์สิงห์
ครูผู้ช่วย