บุคลากร

นางกรรณิกา ศรีทองใบ
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวปรารถนา บุญประดิษฐ์
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวรัตนภรณ์ ฟักอ่อน
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวธัญญรัตน์ อำมาตย์
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวเปรมกมล สุดสาน
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางสาวกัญญารัตน์ ฟูประเสริฐ
พนักงานสถานที่

อนนท์ จันทร์จาด
พนักงานทั่วไป