กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรางคณา ดีเฉย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนวรัตน์ อู่สุวรรณสิริดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกนกรัตน์ อยู่ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวมัธณภาธา เลิศเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3