วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์

 

              มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา   พัฒนางานฝีมือ   
              ยึดถือคุณธรรม          ก้าวทันเทคโนโลยี 
              มีทักษะดนตรี กีฬา       รู้คุณคำป่าชายเลน