กลุ่มปฐมวัย

นางสาวทิบเกษร แสวงสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางสาวกุรชา สังข์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพัชรนันท์ พัชรพันธุ์ชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายสมชาย บัวลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววงเดือน ไชยภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวศิรินันท์ ศรีสังวาลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวปราลิฉัตร มีศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1