คณะผู้บริหาร

นายธานินทร์ มรรคทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกพร ริมไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอุรุพงศ์ คุณเจริญทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0814454374
อีเมล์ : ururu312@hotmail.com

นายฐิติศันส์ พากย์สุขี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา