กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ

นายอรุษ แพงคำอ้วน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ

นางภัทธิราพร สมศรี
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แสงศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชนิกา บุญทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวิจิตตรา บุญทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกรภาณศฤจ ขันตี
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ สิทธิกรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเพ็ญสกาว ริมเขต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1