พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ


1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้           นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ นโยบาย Thailand 4.0   
   

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี กีฬาและงานฝีมือสู่อาชีพ

4. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดี สืบสานความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ป่าชายเลน


เป้าหมายการพัฒนา

1. โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
     พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตใน 
     ศตวรรษที่ 21 และและนโยบาย Thailand 4.0

2. นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี กีฬา และพัฒนางานฝีมือสู่อาชีพ

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดี สืบสานความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

4. ครูและนักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

5. สถานศึกษามีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนเห็นคุรค่าป่าชายเลนในท้องถิ่น

6. นักเรียนรู้หน้าที่ มีวินัย เคารพกฎหมาย ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย