กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงนุช เล็กสราวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกัญญา วีระพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวถนอมนาถ ห่อทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรวรรณ มีสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฐิติชญาน์ วงษ์สวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวน้ำทิพย์ อภิชนเสวิยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจตุพร พุฒซ้าย
ครูผู้ช่วย