สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมาย / ตราโรงเรียน
 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน      สด.  ย่อมาจาก  โรงเรียนวัดแสมดำ
สีประจำโรงเรียน             ชมพู – ฟ้า
คำขวัญโรงเรียน              วิชาการดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม