กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ ดีเฉย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุราณีย์ หาสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาภรณ์ สียางนอก
ครู คศ.2

นายภาคภูมิ ทรัพย์พร้อม
ครูผู้ช่วย