กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ ดีเฉย
ครู คศ.2

นางสุราณีย์ หาสูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาภรณ์ สียางนอก
ครู คศ.2