กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกำธร พานิชกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรางคณา ศรีพารา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวดารา บุญโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายภิญโญ ห้อยระย้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกาญจนารัตน์ เสือสมบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวบุษราพร บุรีชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3