กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกิ่งกาญจน์ รัตตัญญู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมนูญ นาครักษา
ครู คศ.3

นางสาวจิตราภรณ์ แก้วดี
ครู คศ.2

นางสาวศาธิกาญจน์ สุดโทวา
ครู คศ.2

นายภาณุพงศ์ ปิยะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัติยา ดอนคำพา
ครูผู้ช่วย