ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดแสมดำ
ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่ 2
https://www.facebook.com
/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%
E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%
B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%
AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%
E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%
B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%
B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%
E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%
B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%
B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%
E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%
B9%92-110645580643958/?_rdc=1&_rdr

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 727 ครั้ง